You can find our integrity policy in english if you scroll down.

Copyright

För allt material på Monitors webbplats gäller copyright Hansen Förlag AB. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Du får endast lov att använda/ladda ned materialet från vår webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från Hansen Förlag AB.

Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Om Hansen Förlag AB

Hemsidan Tidningen Monitor, nyhetsbrevet och kommenterassektionen ägs och drivs av Hansen Förlag AB, Datavägen 6B, 436 32 Askim.

Hansen Förlag AB följer naturligtvis de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (PUL) och cookie-lagen, som finns för att skydda din integritet.

Om du beställer material, produkter eller information lagras dina personuppgifter för att vi skall kunna tillgodose sådana beställningar.

När du besöker webbplatsen, nyhetsbrevet och kommentarssektionen, och när du hämtar material, klickar på en annons, registreras ditt besök. Sådan information används bland annat till att ge oss information om antalet besökare och vilka delar av webbplatsen, nyhetsbrevet eller kommentarssektionen som besöks. Vid öppnande och länkklick i nyhetsbrev, webbplatser, annonser och kommentarssektionen registreras detta, därmed kan du bli kontaktad av Hansen Förlag AB. Läs mer nedan under stycket Cookies.

Vår webbplats, nyhetsbrev, annonser, och kommentarssektion innehåller länkar till andra webbplatser. Hansen Förlag AB ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter på sådana webbplatser.

Det är frivilligt att lämna uppgifter, men fullständig efterfrågad information är nödvändig för att vi skall kunna utföra beställd tjänst.

Cookies

Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten. Läs mer hos PTS.

Varför använder vi cookies?
Hansen Förlag AB nyttjar cookies för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används till att bestyrka inloggning, kontrollera om användaren svarat på frågor och undersökningar, komma ihåg val av textstorlek på sajten, samt automatiskt fylla i olika formulärfält för underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök på webbplatsen och mobila plattformar.

Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och antalet besökare för våra interna statistiksystem, åt vår leverantör av ett externt sådant samt åt våra annonsörer.

Hur stänger jag av cookies?
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på tidningenmonitor.se begränsas.

Vett och etikett samt ordningsregler för kommentarssektionen

Som medlem på tidningenmonitor.se är du välkommen att delta i diskussioner i våra kommentarsfält. Tidningenmonitor.se använder sig här av en tredjepartstjänst som heter disqus, för mer information om deras användarvillkor läs här.

Här gäller dock vissa regler.

Vi accepterar inte meddelanden eller hänvisningar till uppgifter som uppvigling, piratkopiering, hets mot folkgrupp, pornografi, olaga våldsskildringar, förtal, personangrepp och kommersiella annonser/inlägg. Dessutom får det inte förekomma material som inkräktar på annans rättigheter, till exempel upphovsrättsligt skyddat material eller annans skyddade varumärke, firma eller annat kännetecken utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Du får inte efterlysa sådant material. Massutskick (spamning) är inte heller tillåtet.

Vårda språket. Förolämpningar, könsglosor och svordomar hör inte hemma här.

Hansen Förlag AB förbehåller sig rätten att ta del av meddelanden som skickas och avlägsna de som innehåller otillåten eller stötande information.

Om du bryter mot ovan nämnt eller struntar i att följa våra råd riskerar du att bli avstängd.

All information eller allt material som du skickar till vår webbplats kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och som Hansen Förlags egendom. Emellertid finns funktionen "Redigera inlägg", vilken ger dig rätten att ändra i dina egna inlägg.

Hansen Förlag AB förbehåller sig även rätten att kunna använda inlägg i våra diskussionsforum vid publicering i Monitors olika publikationer, både i tryck och på webben.

Vår integritetspolicy

Integritetspolicy för Hansen Förlag gällande kund- och leverantörs- samt övriga intressekontakter

Denna personuppgiftspolicy vänder sig till dig som kontaktar oss eller har kontakt med oss (Hansen Förlag AB) via telefon, email, web-sida eller på annat sätt lämnar sin personliga information till oss. Hanteringen av personuppgifterna följer EU:s data förordning (GDPR) som träder i kraft 25 maj 2018. Med personuppgifter menas varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras med ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet, Se tillämplig lagstiftning för fler definitioner. Informationen samlas i avsedda register. Det kan gälla namn, personnummer, postadress, telefonnummer, elektroniska adresser, leverans- och betalnings och inköpsinformation, adressbaserad profilering och databaserad på användningen av digitala tjänster. Informationen används av oss för marknadsföring, leverans av produkter, som grund för statistik, produktutveckling och fakturering samt i förekommande fall våra partners att anpassa innehåll, annonser och erbjudanden till ert företag. Uppgifterna kan även analyseras och grupperas för urval, prioritering och planering av den personliga informationen, så kallad profilering. Detta kan även omfatta information vi får genom cookies och plugin på vår hemsida. Personuppgifter kan lämnas till partners med vilka vi har personuppgiftsbiträdesavtal och till myndigheter om de efterfrågas enligt lag eller genom myndighetsbeslut. Personuppgifter sparas alltid för visst ändamål och raderas bestämd tid efter att affärsrelationen har upphört eller att den registrerade återkallat sitt samtycke. Den registrerade kan också begära korrigering / radering av eventuella felaktiga uppgifter eller skriftligt begära ut information om de personuppgifter vi lagrat om hen. Detta sker skriftligt enligt rutin. För att skydda personuppgifter har vi lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för hantering och överföring av personuppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådana uppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst samt alla andra olagliga former av bearbetning. Du har full rätt att ta tillbaka ditt medgivande om att motta reklam genom att kontakta Hansen Förlag AB via e-post info@hansenforlag.se.

Ansvar

Hansen Förlag AB arbetar enligt gällande etiska regler (publiceringsregler, yrkesregler, regler för redaktionell reklam) för press, radio och tv. Vi strävar efter att hålla informationen på vår webbplats så korrekt och uppdaterad som möjligt. Men vi kan inte ta något ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av att någon vidtar åtgärder med ledning av information på vår webbplats. Därför sker användningen av länkar på egen risk. Vi kan heller inte garantera att publicerade länkar fungerar.

Hansen Förlag AB fråntar sig ansvaret för medlemsregistret i händelse av sabotage/dataintrång eller annan yttre påverkan som ligger utanför vår kontroll.

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare är Björn Hansen, honom når du enklast på: bjorn(a)hansenforlag.se

Utgivarskap för publiceringar på internet regleras av grundlagen för yttrandefrihet och ansvarig utgivare registreras hos Patent- och registreringsverket.

För att få tillstånd att använda material som publicerats på Hansen Förlags webbplats vänder du dig till tidningens chefredaktör.

OUR INTEGRITY POLICY (English)

Privacy policy for Hansen Förlag regarding customer, supplier and other intrest contacts

This Privacy Policy is addressed to you who have contacted us or have contact with us (Hansen Förlag AB) by telephone, email, web page or in other ways disclosing your personal information to us. The handling of personal data follows the EU Data Regulation (GDPR), which will enter into force on May 25, 2018. Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person, where an identifiable physical person is a person who can be identified directly or indirectly by a name, an identification number, location description, or online identifiers or one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, psychological, economic, cultural or social identity of the physical person. See applicable legislation for more definitions. The information is collected in the intended register. This may include name, social security number, postal address, phone number, electronic addresses, delivery and payment and purchase information, address-based profiling, and data-based on the use of digital services. The information is used by us for marketing, product delivery, as a basis for statistics, product development and billing, as well as our partners to customize content, ads, and offers to your company. The data can also be analysed and grouped for selection, prioritization and planning of the personal information, so-called profiling. This may also include information we receive through cookies and plugins on our website. Personal data can be provided to partners with whom we have personal data grant agreements and to authorities if they are requested by law or by government decision. Personal data is always saved for a specific purpose and deleted after a business relationship has expired or if the registrant has withdrawn his consent. The registrant may also request correction / deletion of any incorrect information or in writing request information about the personal data we stored about them. This is done in writing according to routine. In order to protect personal data, we have appropriate physical, technical and organizational security measures for the handling and transfer of personal data, including appropriate security measures to protect such data from accidental or illegal destruction, accidental loss, misuse, alteration, unauthorized disclosure or access, as well as any other illegal forms of processing. You are fully entitled to withdraw your consent to receive advertising by contacting Hansen Förlag AB by e-mail info@hansenforlag.se.